Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Документи


Нормативни документи на МОН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации Заплащане на възнаграждение за придобита ПКС Правила за безопасен интернет Информация относно антигенните тестове за диагностициране на SARS – CoV-2, предлагани на територията на България График за провеждане на ученически олимпиади и национални състезания за 2022/2023 учебна година Ваканции, неучебните дни и на начало и край на втория учебен срок за учебната 2022/2023 година Дати и график на дейностите за провеждането на НВО в 10 клас през учебната 2022/2023 година

Вътрешноучилищни документи

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица Инструкция за осъществяване на контакт с екип на Спешна медицинска помощ на тел.112 Инструктаж на педагогическия и непедагогическия персонал относно задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент Насоки за комуникацията и взаимодействието на класните ръководители и педагогическите специалисти в НПТГ с родителите на учениците НЕТИКЕТ (ИНТЕРНЕТ ЕТИКЕТ) Инструкция за работа с компютър Информационен лист за работно място с видеодисплей Стратегия за развитие на училището 2021-2025 Правилник за вътрешния трудов ред Етичен кодекс на училищната общност Мерки за повишаване на качеството на образованието в НПТГ „Шандор Петьофи“ – гр. Разград Мерки за преодоляване на дефицитите в обучението по БЕЛ Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи План за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система ученици Програма за превенция на ранното напускане на училище Механизъм за противодействие на училищния тормоз Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование Получаването на всички видове служебни бележки за ученици става след предварителното им заявяване от предходния ден във фронт офиса на НПТГ по време на междучасията или след приключване на учебните занятия до 16:00 ч. Оригинали или копия на удостоверения за завършен първи гимназиален етап се получават след предварителна заявка от предходния ден в стая 208 от 14:00 ч. до 16:00 ч. Извънреден инструктаж за учениците Правилник за дейността на училището Дневен режим на институцията Училищни учебни планове VIII клас Училищни учебни планове IX клас Училищни учебни планове X клас Училищни учебни планове XI клас Училищни учебни планове XII клас ЗАПОВЕД, във връзка с писмо на РЗИ от 03.10.2023 г. ГРАФИК ОЛИМПИАДИ

Заповеди на директора

Заповед за организацията на обучението от 04.02.2021 г. Обществен съвет към НПТГ "Шандор Петьофи"

Образци на документи

Заявление за издаване на академична справка Заявление за издаване на удостоверение за завършен гимназиален етап Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас Заявление за допускане до поправителни изпити Заявление за смяна формата на обучение Заявление за приемане в самостоятелна форма на обучение Заявление от родител за издаване на удостоверение за завършен клас Заявление за допускане до изпити за самостоятелна форма на обучение Заявление до класния ръководител за отсъствия Заявление до директора за отсъствия Заявление за допускане до задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

Административни услуги

Преместване и приемане на ученици Издаване на диплома за средно образование Издаване на Удосповерения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ Издаване на дубликати на документи за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи Издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професията и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от 2021/2022 учебна година) Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование