Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Документи


Нормативни документи на МОН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации Заплащане на възнаграждение за придобита ПКС Правила за безопасен интернет Ваканции, неучебните дни и на начало и край на втория учебен срок за учебната 2020/2021 година Дати и график на дейностите за провеждането на НВО в 10 клас през учебната 2020/2021 година Дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2020/2021 година Дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за учебна 2020/2021 година График за провеждане на ученически олимпиади и национални състезания за 2020/2021 учебна година

Вътрешноучилищни документи

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица Инструкция за осъществяване на контакт с екип на Спешна медицинска помощ на тел.112 Инструктаж на педагогическия и непедагогическия персонал относно задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент Стратегия за развитие на училището 2015-2020 Насоки за комуникацията и взаимодействието на класните ръководители и педагогическите специалисти в НПТГ с родителите на учениците НЕТИКЕТ (ИНТЕРНЕТ ЕТИКЕТ) Правила за работа в извънредна ситуация Училищни учебни планове VIII клас Училищни учебни планове IX клас Училищни учебни планове X клас Училищни учебни планове XI клас Училищни учебни планове XII клас Правила за определяне условията и реда за организиране на обучението в самостоятелна форма на обучение План за работа на НПТГ през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19 Годишен план за дейността на училището Правилник за вътрешния трудов ред МЕРКИ за повишаване на качеството на образованието в НПТГ „Шандор Петьофи“ – гр. Разград Програма за превенция на ранното напускане на училище Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи Дневен режим на институцията Етичен кодекс на училищната общност Правилник за дейността на училището ПРАВИЛА за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние Инструкция за работа с компютър Информационен лист за работно място с видеодисплей

Заповеди на директора

Обществен съвет към ПТГ "Шандор Петьофи" Заповед за преминаване към ОЕСР Заповед за носене на маски Заповед за ротационен принцип на присъствено обучение Заповед за организацията на обучението от 04.02.2021 г.

Образци на документи

Заявление за издаване на академична справка Заявление за издаване на удостоверение за завършен гимназиален етап Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас Заявление за допускане до държавни квалификационни изпити Заявление за допускане до поправителни изпити Заявление за смяна формата на обучение Заявление за приемане в самостоятелна форма на обучение Заявление от родител за издаване на удостоверение за завършен клас Заявление за допускане до изпити за самостоятелна форма на обучение Заявление до класния ръководител за отсъствия Заявление до директора за отсъствия

Административни услуги

Преместване и приемане на ученици Издаване на диплома за средно образование Издаване на Удосповерения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ Издаване на дубликати на документи за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи Издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професията и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от 2021/2022 учебна година) Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование