Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Документи


Нормативни документи на МОН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации Заплащане на възнаграждение за придобита ПКС Ваканции, неучебните дни и на начало и край на втория учебен срок за учебната 2019/2020 година Дати и график на дейностите за провеждането на НВО в 10 клас през учебната 2019/2020 година Дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019/2020 година Дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за учебна 2019/2020 година График за провеждане на ученически олимпиади и национални състезания за 2019/2020 учебна година Последно съобщение от Регионално управление на образованието - Разград във връзка с ограничаване на разпространението на COVID-19. ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ! Заповед за изменение на Заповед № РД09-2148/27.08.2019 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2019/2020 година Заповед за промяна на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019/2020 година Кандидатстудентска кампания 2020 СУ

Вътрешноучилищни документи

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица Инструкция за осъществяване на контакт с екип на Спешна медицинска помощ на тел.112 Инструктаж на педагогическия и непедагогическия персонал относно задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент Стратегия за развитие на училището 2015-2020 Етичен кодекс на училищната общност Дневен режим на училището Годишен план за дейността на училището УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Насоки за комуникацията и взаимодействието на класните ръководители и педагогическите специалисти в НПТГ с родителите на учениците НЕТИКЕТ (ИНТЕРНЕТ ЕТИКЕТ) Правила за работа в извънредна ситуация Училищни учебни планове VIII клас Училищни учебни планове IX клас Училищни учебни планове X клас Училищни учебни планове XI клас Училищни учебни планове XII клас Правилник за дейността на училището Правила за определяне условията и реда за организиране на обучението в самостоятелна форма на обучение

Заповеди на директора

Пропускателен режим Забрана на тютюнопушенете в района на училището Обществен съвет към ПТГ "Шандор Петьофи" Заповед за организация на работата при извънредно положение Заповед за удължаване срока на противоепидемичните мерки Заповед за утвърждаване на график Заповед за организация на работата на педагогическия и непедагогическия персонал за периода 13-16 април 2020 година Заповед за организация на работния и учебния процес от 20.05.2020 година

Образци на документи

Заявление за издаване на академична справка Заявление за издаване на удостоверение за завършен гимназиален етап Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас Заявление за допускане до държавни квалификационни изпити Заявление за допускане до поправителни изпити Заявление за смяна формата на обучение Заявление за приемане в самостоятелна форма на обучение Заявление от родител за издаване на удостоверение за завършен клас Заявление за допускане до изпити за самостоятелна форма на обучение Заявление до класния ръководител за отсъствия Заявление до директора за отсъствия

Административни услуги

Преместване и приемане на ученици Издаване на диплома за средно образование Издаване на Удосповерения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ Издаване на дубликати на документи за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи Издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професията и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от 2021/2022 учебна година) Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование