Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Металорежещи машини, дуална система на обучение - II СПК, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ, ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ - II СПК

Професия 521030 „Машинен оператор”

Специалност 5210301 „Металорежещи машини” - втора степен на професионална квалификация, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

 

Основни знания и умения: 

• да познава основните машиностроителни материали, да разчита маркировката им, да знае приложението им;

да разчита и намира информация в конструктивна и технологична документация;

да описва устройството, действието и приложението на металообработващите машини и съоръжения;

• да избира правилните обработки, машини и инструменти според формата, размерите и параметрите на обработвания детайл;

• да демонстрира умения за работа с основни металообработващи машини и съоръжения;

• да контролира и оценява точността и качеството на продукта.

 

Професионална реализация:

Придобитото образование със солидна техническа и компютърна подготовка дава възможност за ефективна реализация в страната и чужбина и за продължаване на образованието в по-висока степен. Машинният оператор има възможност да работи в малки и големи държавни и частни машиностроителни предприятия, в ремонтни работилници, складови стопанства за метали, резервни части, инструменти, машини и съоръжения или да организира самостоятелен бизнес в областта на металообработването и машиностроенето.