Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Проекти


„Професионален стаж на ученици от ПТГ „Шандор Петьофи“ гр. Разград в Лондон“ – 2015-1 BG01- KA102-014091 по програма „Еразъм+“ „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ Твоят час в ПТГ "Шандор Петьофи" Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ Приобщаващо образование ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ ПРОЕКТ „ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“ ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.014-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“ ПРОЕКТ "ГЛЕДНИ ТОЧКИ", ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Приключиха дейностите по проект „Гледни точки“ към ЦОИДУЕМ НПТГ СТАРТИРА ОБУЧЕНИЯ НА НАСТАВНИЦИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ И МЕТОДИЧЕСКИ УМЕНИЯ ПРОЕКТ № BG05M2OP001-3.019-0004 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПО-ДОБРО УТРЕ“ Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2"