Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Проекти


„Професионален стаж на ученици от ПТГ „Шандор Петьофи“ гр. Разград в Лондон“ – 2015-1 BG01- KA102-014091 по програма „Еразъм+“ „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ Твоят час в ПТГ "Шандор Петьофи" Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ Приобщаващо образование ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ ПРОЕКТ „ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“