Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Прием - След завършен VII клас


# Специалност Срок на обучение Брой ученици Брой паралелки
1 Системно програмиране - III СПК, с разширено изучаване на чужд език 5 26 1
2 Компютърна техника и технологии - III СПК, с разширено изучаване на чужд език 5 26 1
3 Електрически машини и апарати - III СПК, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език 5 13 0.5
4 Възобновяеми енергийни източници - III СПК, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език. 5 13 0.5
5 Мехатроника - III СПК, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, дуална система на обучение 5 13 0.5
6 Машини и системи с ЦПУ, дуална система на обучение - III СПК, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език 5 13 0.5

Уважаеми ученици и родители,

Напомняме, че кандидатите за специалностите в НПТГ „Шандор Петьофи“  при подаване на документи за кандидатстване,  трябва да представят и медицинско свидетелство, издадено от личния лекар.  При подаване на документите по електронен път, се прикачва сканирано медицинско свидетелство във формат .pdf, .jpeg.

 

Балът за класиране се образува като сбор от:

- удвоен резултат от НВО по математика;

- удвоен резултат от НВО по български език и литература;

- оценката по информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование, превърната по скала в точки в съответствие с държавните образователни стандарти (ДОС);

- оценката по технологии и предприемачество от свидетелството за завършено основно образование, превърната по скала в точки в съответствие с ДОС.

 

График

Дейност Срок
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 14.06.2022
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 16.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО до 28.06.2022
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА И КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ПО НАРЕДБА №10 ОТ 01.09.2016 Г. В РУО. НЕОБХОДИМИ СА:
- СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ - ОРИГИНАЛ И КОПИЕ
- МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО - ОРИГИНАЛ И КОПИЕ
от 05.07.2022 до 07.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до 12.07.2022
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. ЗАПИСВАНЕТО ИЛИ ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ СТАВА В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО В КОЕТО СТЕ ПРИЕТИ. НЕОБХОДИМИ СА:
- СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ - ОРИГИНАЛ
- МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО - ОРИГИНАЛ
от 13.07.2022 до 15.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до 20.07.2022
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. ЗАПИСВАНЕТО СТАВА В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО В КОЕТО СТЕ ПРИЕТИ. НЕОБХОДИМИ СА:
- СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ - ОРИГИНАЛ
- МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО - ОРИГИНАЛ
от 21.07.2022 до 22.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до 25.07.2022
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В РУО от 26.07.2022 до 27.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до 29.07.2022
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ от 01.08.2022 до 02.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до 03.08.2022
ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ до 10.09.2022