Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Прием - След завършен VII клас


# Специалност Срок на обучение Брой ученици Брой паралелки
1 Приложно програмиране - III СПК 5 26 1
2 Компютърна техника и технологии - III СПК 5 26 1
3 Електрообзавеждане на производството, дуална система на обучение - II СПК 5 26 1
4 Металорежещи машини, дуална система на обучение - II СПК 5 26 1

 Уважаеми ученици и родители,

Напомняме, че кандидатите за специалностите в НПТГ „Шандор Петьофи“  при подаване на документи за кандидатстване,  трябва да представят и медицинско свидетелство, издадено от личния лекар.  Учениците, които подават заявления по електронен път, да поставят задължително отметка в полето медицинско свидетелство.

 

Приемът се осъществява след успешно положени тестове по български език и литература и по математика от Националното външно оценяване (НВО) в VII клас.

Балът за класиране се образува като сбор от:

- удвоен резултат от НВО по математика;

- удвоен резултат от НВО по български език и литература;

- оценката по физика и астрономия от свидетелството за завършено основно образование, превърната по скала в точки в съответствие с държавните образователни стандарти (ДОС);

- оценката по информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование, превърната по скала в точки в съответствие с ДОС.

 

 

График

Дейност Срок
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 15.06.2020
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 17.06.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО до 29.06.2020
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА И КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ПО НАРЕДБА №10 ОТ 01.09.2016 Г. В РУО. НЕОБХОДИМИ СА:
- СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ - ОРИГИНАЛ И КОПИЕ
- МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО - ОРИГИНАЛ И КОПИЕ
от 03.07.2020 до 07.07.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до 13.07.2020
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. ЗАПИСВАНЕТО ИЛИ ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ СТАВА В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО В КОЕТО СТЕ ПРИЕТИ. НЕОБХОДИМИ СА:
- СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ - ОРИГИНАЛ
- МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО - ОРИГИНАЛ
до 16.07.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до 20.07.2020
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. ЗАПИСВАНЕТО СТАВА В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО В КОЕТО СТЕ ПРИЕТИ. НЕОБХОДИМИ СА:
- СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ - ОРИГИНАЛ
- МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО - ОРИГИНАЛ
до 22.07.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 23.07.2020
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В РУО от 24.07.2020 до 27.07.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 29.07.2020
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 30.07.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до 03.08.2020
ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ до 10.09.2020