Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Графици - Дневна форма на обучение


ГРАФИК за провеждане на ЧАС НА КЛАСА за I срок на 2022/2023 учебна година ГРАФИК за провеждане на СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ през I срок на 2022/2023 учебна година ГРАФИК за провеждане на КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ за I срок на 2022/2023 учебна година ГРАФИК за провеждане на дейности по консултиране на РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ и за водене на УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за I срок на 2022/2023 учебна година ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити за определяне на годишна оценка на учениците в дневна форма на обучение, сесия август на учебна 2022/2023 година