Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Графици - Дневна форма на обучение


ГРАФИК за провеждане на контролни и класни работи по предметите от общообразователна подготовка за II срок на 2020/2021 учебна година ГРАФИК за провеждане на спортни дейности и допълнителен час по ФВС през II срок на 2020/2021 учебна година ГРАФИК за провеждане на консултации по учебни предмети за II срок на 2020/2021 учебна година ГРАФИК за провеждане на ЧАС НА КЛАСА за II срок на 20120/2021 учебна година ГРАФИК за провеждане на дейности за консултиране на родители и ученици и за водене на училищна документация за II срок на 2020/2021 учебна година