Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Мехатроника - III СПК, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Професия 521140 Мехатроника

Специалност 5211401 Мехатроника - трета степен на професионална квалификация, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

 Мехатрониката е интердисциплинарна, като включва следните компоненти:
• Механични системи (възли, сглобени единици, механизми, устройства, уреди, машини и съоръжения)
• Електронни системи (микроелектроника, силова електроника, сензорика, акторика и др.)
• Информационни системи (компютърна техника, софтуер, моделиране, 3D проектиране, инженерен анализ, симулиране, CAD/CAM системи, интернет технологии и др.)

Специалността “Мехатроника” позволява на завършващите да получат задълбочена теоретична и практическа подготовка по координирани европейски планове в областите: машиностроене, уредостроене, електротехника, електроника, информационна и системна техника и др. с цел създаване, внедряване и експлоатация на мехатронни системи с разнообразно предназначение.

 

Основни знания и умения:

• да прилагат методите за изработване, монтаж, техническо поддържане, демонтаж и ремонт на автоматизираните машини и съоръжения-различно хидравлично, пневматично и електрично оборудване;

• да извършват профилактика на мехатронното оборудване;

• да разчитат проекти и работни чертежи;

• да изчисляват и оразмеряват елементи и съоръжения;

• да измерват механични, електрически и неелектрически величини, проследяват различните вериги и се ориентират в конкретни схеми;

• да вземат решения относно функционирането на съоръженията и оборудването, извършват хидравлични, пневматични и електропневматични дейности;

• да съставят и изпълняват програми за управление на металорежещи машини с цифрово-програмно управление.

 

Професионална реализация:

Завършилите тази специалност могат да започнат работа в много отрасли на промишлеността и различни сфери на обществения живот, като  роботика, авиационна и космическа техника, медицинска техника, производствени системи, битова техника и др:

• техник - механик и конструктор на промишлени съоръжения, машини и автоматизирани системи;

• диагностика и контрол на електрически и електронни системи.