Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Електрически машини и апарати - III СПК, с разширено изучаване на чужд език

 

Професия 522010 Електротехник

Специалност 5220101 Електрически машини и апарати - трета степен на професионална квалификация, с разширено изучаване на чужд език.

 

Основни знания и умения:

• да познават организацията и работата на електрически машини, апарати за управление, контрол и защита, токоизправители, акумулаторни и кондензаторни батерии;

• да работят с електрически табла, техните схеми за захранване; монтаж и поддръжка;

• да извършват монтаж, ремонт и техническо обслужване на елементите на електроснабдяването и електрообзавеждането на производствените механизми;

• да поддържат в техническа изправност електрообзавеждането на производствени механизми и извършват измерване на електрически и неелектрически величини;

• да проследяват електрически вериги и работят с електрически схеми;

• да извършват контрол и диагностика на ел.машини.

 

Професионална реализация:

 

Наши възпитаници достойно защитават авторитета на училището, реализирайки се в различните поделения на електроснабдяването, електропроизводството и енергомонтажната дейност в региона, страната и чужбина.