Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Възобновяеми енергийни източници - III СПК, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

Възобновяемите енергийни източници са слънчевата, вятърната, водната, геотермалната енергия и тази които се получават от растителна и животинска биомаса. Вятърните електроцентрали бързо заемат челно място в групата на възобновяемите енергийни източници. Алтернатива на изкопаемите горива и естественно възстановяващи се или практически неизтощими източници. Учениците обучаващи се в тази специалност изучават всички начините на производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.

 

Обучаваните по тази специалност придобиват умения:

• производство, експлоатация и ремонт на съоръжения, използващи слънчева, геотермална, вятърна енергия и енергия получена от биомаса;

• монтаж, експлоатация и ремонт на инсталации за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;

• организация и контрол на монтажните и ремонтните дейности на съоръженията и инсталациите с ВЕИ, включително и на котли и печки за биомаса, термопомпи, повърхностни геотермални инсталации, слънчеви фотоволтаични системи или слънчеви топлинни системи;

• диагностика и профилактика на съоръженията и инсталациите с ВЕИ.

 

Реализация: Обучаваните по тази специалност се реализират в областта на използването на енергията на слънцето, вятъра и водата за производство на "зелена" електрическа енергия.

Придобитите по време на обучението знания и умения се реализират в монтажа, експлоатацията и ремонта на съоръжения и инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници.