Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Компютърни мрежи - III СПК, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Професия 523050 Teхник на компютърни системи

Специалност 5230502 Компютърни мрежи - трета степен на професионална квалификация, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

 

Основни знания и умения:

• да разбират технологичната последователност на различните видове монтаж и настройка на компютърната мрежа;

• да прилагат усвоените теоретични знания за изграждане на компютърна мрежа по задание на клиента;

• да окабеляват, монтират и "оживяват", самостоятелно или в екип, произволна локална компютърна мрежа;

• да свързват към Интернет съответна мрежа и да инсталират необходимия за нейната работа софтуер;

• да извършват настройка, тест и диагностика на компютърни мрежи;

• да познават средствата за хардуерна/софтуерна защита на компютърни мрежи и да извършват настройка, тест и диагностика на системите за защита на мрежата.

 

Професионална реализация:

Специалността "Компютърни мрежи" подготвя специалисти за проектиране, изграждане и поддържане на компютърни мрежи и системи,  на различни институции, ведомства, общини, банки, фирми.

Завършилите специалността могат да работят като проектанти, системни администратори на мрежи и системи, администратори на бази данни, специалисти по компютърна поддръжка.