Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Седмично разписание


8а клас 8б клас 8в клас 8г клас 8д клас 9а клас 9б клас 9г клас 9д клас 10а клас 10б клас 10в клас 10г клас 10е клас 11а клас 11б клас 11г клас 11д клас 11е клас 12а клас 12б клас 12д калс 12е клас