Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ДИ по професионална подготовка


Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация за проф. "Системен програмист", спец. "Системно програмиране", учебна 2021/2022 г. Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация за проф. "Техник на компюттърни системи", спец. "Компютърна техника и технологии", учебна 2021/2022 г. Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация за проф. "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", спец. "Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна", учебна 2021/2022 г. Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация за проф. "Електротехник", спец. "Електрообзавеждане на производството", учебна 2021/2022 г. Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация за проф. "Техник на електронна техника", спец. "Промишлена електроника", учебна 2021/2022 г. Модел на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование, Вариант 1: Писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално практическо задание по практика (част по практика на професията) Модел на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование, Вариант 2: Писмен тест по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията) Модел на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование, Вариант 3: Защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част Дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за учебна 2022/2023 година Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация за проф. "Приложен програмист", спец. "Приложно програмиране", учебна 2022/2023 г. Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на II степен на професионална квалификация за проф. "Електромонтьор", спец. "Електрообзавеждане на производството", учебна 2022/2023 г. Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация за проф. "Мехатроника", спец. "Мехатроника", учебна 2022/2023 г. Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация за проф. "Машинен техник", спец. "Машини и системи с ЦПУ", учебна 2022/2023 г. Дати за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект, учебна 2022/2023 година Дати за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – частта по практика на професията Заявление за допускане до ДИППК Дати за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – частта по практика на професията, сесия август - септември, учебна 2022/2023 година Дати за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект, сесия август - септември, учебна 2022/2023 година