Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника, дуална система на обучение - III СПК, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Професия 522010 Електротехник

Специалност 5220108 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника - трета степен на професионална квалификация, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, дуална система на обучение

 

Основни знания и умения:

Специалността дава на обучаващите се ученици необходимите знания и практически умения за работа в областта на монтирането, поддържането, експлоатирането и ремонтирането на асансьорите и подемниците (кранове, електротелфери, елеватори и ескалатори). Целта на обучението е учениците да усвоят система от знания за съвременните начини на управление на асансьори и подемно - транспортни машини; Учениците формират умения за поддържане технически изправна подемна и асансьорна техника, като извършват задължителни планови прегледи с основните проверовъчни операции и откриват повреди в електрическите вериги, елементите им и ги отстраняват.

 

Професионална реализация:

След завършване на обучението си учениците могат да работят в:

• сервизи за обслужване и ремонт на асансьори и подемници;

• фирми, извършващи монтаж на асансьори и подемници;

 

• строителството, като кранисти и електротехници;