Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Компютърна техника и технологии - III СПК, с разширено изучаване на чужд език

Професия 523050 Teхник на компютърни системи

Специалност 5230501 Компютърна техника и технологии - трета степен на професионална квалификация, с разширено изучаване на английски език

 

Основни знания и умения:

• да извършват ремонт, монтаж и настройка на компютърна система и мрежа;

• да тестват компютърна конфигурация;

• да откриват и отстраняват проблеми и дефекти;

• да работят в няколко среди за програмиране и с различни програмни продукти;

• да инсталират ОС и ползват приложен и специализиран софтуер;

• да поддържат компютърната система, периферните устройства към нея и използвания софтуер според изискванията на клиента.

 

Професионална реализация:

 

Учениците, завършили тази специалност ще могат да работят във всички институции и фирми от държавния и частния сектор по ремонт, техническо обслужване и поддръжка на компютърна техника.

Между 80 и 95% от випускниците на специалността КТТ постъпват във Висши учебни заведения. За обучаваните в Техническите университети, редовно получаваме отлични отзиви за подготовката им в нашата професионална гимназия.