Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Стипендии


Доклад на комисията за определяне критерии за различните видове стипендии и техния размер за I срок на учебната 2018/2019 г.