Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна, дуална система на обучение - III СПК

 Професия 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации

 Специалност 5220309 Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна - трета степен на професионална квалификация, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

 Интегрирана специалност, която обединява специалностите: "Топлинна техника", "Климатична и вентилационна техника" и "Хладилна техника".

 Основни знания и умения:

  • експлоатация и ремонт на климатици, хладилници, автомобилни климатици, вентилационни инсталации, парно отопление и котли;
  • изграждане, експлоатация и ремонт на отоплителни, климатични, вентила- ционни и хладилни инсталации и  инсталации със слънчеви колектори за топла вода;

  • топлотехнически пресмятания и разработване на конструктивна документация;

Професионална реализация:

  • Завършилите обучението могат да работят във фирми с предмет на дейност електро- и топлопроизводство, битово газифициране, отопление, климатизация и вентилация, хладилна техника;

  • в промишлени предприятия като енергетици;

  • специалисти по поддръжка и ремонт на климатици, котли, хладилници, хладилни витрини, шкафове, термопомпи, камини и др. топлотехнически съоръжения;

  • консултанти по продажбите в магазини и търговски вериги, свързани с енергетиката;

  • работа със съоръжения и изделия, използващи биомаса(чипс, пелети, костилки) като гориво;

  • проектиране и изработване на топлотехническите съоръжения, свързани със слънчева, геотермална, вятърна енергия;

  • възможност за продължаване на образованието в технически университети;

  • възможност за откриване на собствена фирма за ремонт и монтаж на климатици, слънчеви колектори, хладилници, парно отопление и вентилация.