Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Управление на качеството


Доклад за проведено самооценяване за учебната 2015/2016 година Количествени показатели за средата, в която функционира професионалната гимназия План-график за провеждане на дейностите по самооценяване за учебната 2016-2017 година Вътрешни правила за оценяване на качеството Мерки за повишаване качеството на образованието в НПТГ "Шандор Петьофи"