Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Управление на качеството


Мерки за повишаване качеството на образованието в НПТГ "Шандор Петьофи"