Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ПРЕДСТОЯЩ КУРС ПО ПРОГРАМИРАНЕ

07.03.2022

ПРЕДСТОЯЩ КУРС ПО ПРОГРАМИРАНЕ

 

 

На 08.03.2022 г. /вторник/ от 17:00 часа Дигитално общество Разград организира среща в MS Teams за всички ученици, учители, родители, бивши възпитаници на НПТГ относно курса по програмиране. 

 

 

 

Линк към срещата:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjI2NWJjZDctNDVlNy00MzdkLWE2N2YtOWNiMWE0NzA2OTc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%228860f101-625e-4c5c-8442-dfe3be32cd39%22%7d