Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Заповед за промяна на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019/2020 година

13.05.2020

Заповед за промяна на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019/2020 година

Със Заповед № РД09-919/05.05.2020 г. (публикувана на 12.05.2020 г. на сайта на МОН) Министърът на образованието и науката изменя своя Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. Изменението е относно датите за провеждане ДЗИ и графика на дейностите за организацията, провеждането и

оценяването на ДЗИ през учебната 2019 – 2020 година.