Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Иновативно училище

26.06.2020

Иновативно училище

В съвременното общество е важно да се насочи употребата на информационните и комуникационните технологии към преподаването и обучението. Така обучението става по-гъвкаво като е достъпно по всяко време и от всяко място. Става по-ефикасно чрез осигуряване на съвременни подпомагащи механизми за обучаемите и преподавателите при изпълнение на техните разнообразни задачи. Става и по-атрактивно за потребителите чрез предоставяне на адаптирани задачи и ресурси. Като иновативно училище в НПТГ се извършва подбор и внедряване на софтуерна платформа за разработване на електронно учебно съдържание. Платформата   има възможности за създаването на интерактивни, мобилни и виртуални обучения.

Внедряването й ще направи обучението по учебните предметите привлекателно, интересно и достъпно по всяко време, не само от учениците, но и от родителите им.

В иновативния процес процес са включени 44 ученици – 2 паралелки от 11. клас – спец. "Системно програмиране" и "Компютърна техника и технологии". С учениците работят четирима преподаватели с  опит в работата по проекти.

Нашият иновативен план развива Ключовите компетентности в Европейската референтна рамка: Дигитална компетентност, умения за учене, общуване на чужди езици. Той е свързан и със следните Национални приоритети в образованието и науката:

- подобряване на качеството на образованието;

- въвеждане на система за продължаваща квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти.

 

Иновациите в съвременното училище са насочени към повишаване на производителността на УЧЕНЕТО. Настоящата еволюция на ученето е предизвикана от повсеместното използване на цифрови електронни устройства, особено от активно учещите. Именно поради това съвременното учене постепенно еволюира в електронно обучение / E-learning,

уви, неправилен термин на български. Правилното разбиране е електронно учене, или учене, подпомогнато от използването на информационни и комуникационни технологии.

           

За реализирането на електронно учене са необхбодими няколко компонента:

           

 1. И основно, създаване, адаптиране, редактиране и развиване на електронно учебно съдържание, подходящо за използване в разнообразни приложения и платформи за електронно учене;

 2. Използване на приложения и платформи за електронното учебно съдържание, хардуерни и софтуерни, обуславящи възможност за учене чрез:

         а) приложения, работещи върху компютри, телефони, таблети, VR и смарт устройства и др. (около 40%);

         б) Web базирани платформи и приложения, използващи браузърен графичен интерфейс (около 35%);

         в) Online – web базирано, използващо като преносна среда интернет (около 20%);

         г) Дистанционно – използващо виртуална електронна учебна среда и предполагащо взаимодействие между учители и учещи от разстояние (около 5%);

 3. Прилагане на разнообразните практики на електронно учене и реализиране на смесено учене, т.е. надграждането на традиционния (остарял) образователен процес.

           

Най важното в създаването на основата за електронно учене е  електронното учебно съдържание. За неговата реализация е необходим правилен подбор на инструментариума, с които то ще се създава и редактира. Именно този инструментариум ще рефлектира върху производителноостта и качеството на труда на учителя. Екипът от учители на професионалната гимназия тества различни инструменти за създаване на пробно електронно учебно съдържание и определяне на ефекта му за постигане на  смесено учене.