Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

НПТГ „Шандор Петьофи“ със статут на Център за високи постижения в професионалното образование

19.01.2023

НПТГ „Шандор Петьофи“  със статут на   Център за високи постижения в професионалното образование

Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи” – Разград получи поредното си национално признание. Училището се сдоби със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение, след като беше одобрено със заповед на министъра на образованието. Присъждането на статута е в изпълнение на инвестиционната програма в Плана за възстановяване и устойчивост – Стълб 1 „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“ по Инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователната инфраструктура“. Одобрените гимназии в цяла България са едва 28. Планът предвижда центровете да бъдат оборудвани в съответствие с най-високите технологични изисквания и да се превърнат в ядро на регионални екосистеми, повишаващи регионалната конкурентоспособност и работещи въз основа на партньорства между професионални училища, университети, компании, местни власти и други образователни институции, както и с центрове от други държави чрез международни мрежи за сътрудничество.

Един от водещите критерии при оценката на училището бе изпълнението на план-приема, включително предлагане на обучение в дуални паралелки, STEM професии, защитени специалности и такива с очакван недостиг от специалисти, обучение по професионални направления, съответстващи на Интегрираната стратегия за развитие на региона, в който се намира, както и наличието на индустриални зони, съгласно Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г. Други важни критерии са средният успех на училището от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през 2019/2020, 2020/2021 учебна година, на задължителния втори ДЗИ през 2022 г., както и на процента на дипломиралите се ученици. Предмет на оценката бе също така обучението на учителите по професионална подготовка за последните три учебни години, привличането на представители на бизнеса в класните стаи, наличието на вътрешна система за управление на качеството, капацитета на физическата среда – наличието на лаборатории, работилници и тяхното оборудване. Комплексната оценка за училището е 302 точки, които го нареждат  на 14 място сред одобрените гимназии. 

Инж. Нешка Христова – директор НПТГ, сподели: „Това е голямо признание за Националната професионална техническа гимназия и то в годината, в която училището ще чества 60 годишен юбилей! Благодаря за доверието и подкрепата на МОН, РУО Разград и разбира се на моите колеги, ученици и партньори!“