Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Иновативният процес в НПТГ

16.12.2022

Иновативният процес в НПТГ

НПТГ „Ш. Петьофи“ е вписана в Списъка на иновативните училища с проект „Внедряване на електронно учебно съдържание в професионалната подготовка на НПТГ „Ш. Петьофи“ – гр. Разград“. След класиране на платформите, училищният екип избра Adobe Captivate за разработването на електронните уроци. Създадена е база от уроци за специалност „Компютърна техника и технологии“ и „Системно програмиране“ по редица учебни предмети.

На 15.12.2022 г. Експерти от РУО – Разград, наблюдаваха урок на тема „Въведение в технологията за асемблиране на PC“ по предмета „Комплексна практика по специалността“. Електронното съдържание на урока е създадено с Adobe Captivate и портирано на платформата за електронно обучение Moоdle.

В НПТГ „Ш. Петьофи“  има създадени и работещи по отношение на реализацията на иновацията или иновативния процес професионални екипи от педагогически специалисти с различни специалности, сфери на компетентност и минал опит. Включват се нови учители, които продължават по-нататъшното развитие на иновацията. Гимназията доразвива сътрудничеството си с висши учебни заведения – РУ „А. Кънчев“ – гр. Русе, ТУ – Варна; с организации/фирми – АДМ Разград ЕАД, Електроразпределение Север АД, Електроенергиен системен оператор, Сдружение „Мулти Акт“. НПТГ работи по Национална програма „Иновации в действие“ и споделени добри практики с училищата ПГТЛП – гр. Попово, и ПТГ „Д-р Никола Василиади" - гр. Габрово. Създаден е филм за сътрудничеството.

Иновативният процес в НПТГ „Ш. Петьофи“ мотивира учениците и това е видно от резултатите. При отсъствие на ученика от учебни занятия, той има възможност по всяко време от устройство да се запознае и научи пропуснатото учебно съдържание. Използването на електронните уроци дава възможност за развитие на индивидуалните способности на учениците. При отсъствие на преподавател, заместващият колега има достъп до урочната форма, което улеснява заместването. Родителите могат да осъществяват контрол върху усвоените знания и умения на децата си. Обогатената и разширена платформата със създадените уроци учениците имат възможност да използват при присъствено обучение или в електронна среда, при самоподготовка и за самооценка. Електронното учене е повече от актуално, защото подпомогна дистанционната форма на обучение. Тази организация на учебния процес, при която ученикът и преподавателят са разделени по местоположение, но не непременно и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства: аудио, видео, компютърни и комуникационни технологии и средства е едно решение за прилагане в извънредни ситуации или при проектни дейности, с цел развитие на индивидуалните способности на учениците.