Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Възобновяване на учебния процес от 12.04.2021 г.

09.04.2021

Възобновяване на учебния процес от 12.04.2021 г.

Съгласно Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването в НПТГ "Ш. Петьофи" се възобновява присъственият учебен процес при спазване на следния график: 

от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VIII и X клас;

от 26.04.2021 г. до 07.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от IX и XII клас; 

Часовете за присъственото и за дистанционното обучение са по 40 минути, по установения график, без промяна в седмичното разписание за II срок.

От 12.04.2021 г.,14:00 ч., се възстановява и присъственото провеждане на изпити:

- приравнителни - за учениците в дневна форма на обучение;

- за определяне на годишна оценка - за ученици в самостоятелна форма на обучение.