Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Разтоварващ дистанционен режим за периода 13-16 април

10.04.2020

 Разтоварващ дистанционен режим за периода 13-16 април

На основание Заповед № РД-09-746/08.04.2020 г. и указания на Министъра на образованието и науката за организиране на дейности в разтоварващ дистанционен режим за периода 13-16 април, Директорът на НПТГ "Ш. Петьофи" - Разград издаде Заповед № 395/ 10.04.2020 г. за организация на работата на педагогическия и непедагогическия персонал за дните от 13 до16 април 2020 година. Учениците не провеждат учебни часове по седмичното разписание за втори срок. Педагогическият съветник госпожа М. Недкова ще работи с тях ежедневно от 10:00 до 12:00 ч. във виртуалната стая на класа. Учениците могат да получават и индивидуални консултации по учебни предмети.