Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

НАШИ УЧИТЕЛИ В ПРОЕКТ ЗА РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ НА 21-ВИ ВЕК

15.02.2019

НАШИ УЧИТЕЛИ В ПРОЕКТ ЗА РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ НА 21-ВИ ВЕК

 

8 учители от Национална Професионална Техническа Гимназия „Шандор Петьофи“ гр. Разград работят успешно по проект за развиване на умения на 21-ви век през тази учебна година. Преподавателите по различни дисциплини преподават избраното от тях умение – „дигитална грамотност“  в своите часове: Валентина Ласкаева (Български език и литература); Цветалина Занкова (Психология и логика); Красимира Рачева (География и икономика); Веселина Русева (Биология и здравно образование); Светла Йорданова (Английски език); Ина Тачева (Немски език); Любка Панайотова (Компютърна техника и технологии) и Диана Йорданова (Компютърна техника и технологии).

 

Проектът „FIERST”e пилотен проект на фондация „Заедно в час“ и в него участват общо 8 училища от страната.  Училищата бенефициенти преминават през няколко обучения как да развиват в учениците си умения за успех на 21 век, базирани на наръчника „Как да развиваме умения на 21 век в час. От учители за учители“ и надградени с допълнителни проучвания. Другият акцент в обучението по проекта е създаването на професионални учебни общности  на училищно и междуучилищно ниво. Допълнително 8-те училища бенефициенти са подкрепени по време на учебната година за разработване на такава професионална учебна общност.

 

FIERSTе тригодишен проект, финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките – Социално включване чрез образование, обучение и младеж, който цели да разпространи добри практики за включващо обучение, създадени от иновативни учители и образователни експерти, които работят с ученици от уязвими общности на местно ниво, към по-широк кръг от учители и експерти на регионално и национално ниво. Проектът е един от 22-та одобрени от Изпълнителната агенция за образование, култура и аудиовизия на Европейската комисия от общо 163 получени проектни предложения. В консорциума, воден от “Заедно в час”, участват общо 7 партньора от България, Естония, Румъния, Великобритания и Швеция. В България партньори на “Заедно в час” по проекта са Министерство на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

 

Учителите от Механото използват в своята работа “Наръчник за развиване на умения на 21 век”, създаден специално за проекта. Те работят обединени в „Професионална учебна общност“ и се събират ежемесечно за: споделяне на идеи, споделяне на опит, споделяне на резултати и обсъждане на възможности за подобрение и по-ефективна работа. На срещите се включва координатор от София, който спомага за по-доброто развиване на идеите на екипа и тяхната организация и реализация. Всеки един от преподавателите работи в различни класове, като работата в началото на тази учебна година, започна с представяне на уменията на 21-ви век и защо са важни те. В последствие всеки преподавател работи по различни методи за развиване на умението „дигитална грамотност“ – сред които: изготвяне на презентации, търсене и подбор на информация в интернет, подбиране на информация от достоверни източници, използване на дигитални технологии и софтуерни продукти за представяне на информация. Учениците работят по различни проекти, като всеки от тях има предварително зададени критерии. Целта е развиването на „дигитални умения“, които всеки учител включва към учебните цели на своя предмет.

НПТГ „Шандор Петьофи“ е училище, доказало името си в нашият град, а и на национално ниво. Колективът непрестанно търси възможности за развитие и за прилагане на най-новите методики в образованието и включване на така ценните умения, необходими за развитието на учениците и тяхната бъдеща реализация и конкурентно-способност. Директорката – инж. Нешка Христова определя: професионалните умения по специалността, желанието и умението за постоянно учене и усъвършенстване и съзнателността като едни от най-важните умения, които трябва да притежава всеки един ученик, бъдещ професионалист в своята област. „В момента се подготвяме за план приемът за учебната 2019/2020 година, като залагаме на най-актуалните специалности, съобразени с националното търсене и определени на работна среща с работодатели в Разград. Професионалното образование възвръща своята популярност и недостига на специалисти в тези области е осезаем както на национално така и на световно ниво. Приканваме 7-мокласниците да се информират и добре да проучат своите възможности за реално и стойностно професионално развитие.“ споделя г-жа Христова.