Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на Ученически бюфет

23.08.2018

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на Ученически бюфет

НПТГ “Шандор Петьофи“ - град Разград

Община Разград, Област Разград

На основание чл. 16, ал. 2, вр. с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и    чл. 13, ал. 5 и 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Ученически бюфет“ с обща площ 82,5кв.м.

 

Срок на наемното отношение – 5 години.

 

 

Предназначение – осигуряване на бързо хранене на ученици и служители от гимназията, при спазване на Наредба № 37 от 12.07.2009г. за здравословно хранене на учениците и Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните.

 

Начална тръжна цена за помещение с обща площ 82,5кв.м. – 3 лв. на кв.м. с ДДС месечно.

 

Наемът за периода на лятната ваканция е 50%  от  наемната цена

 

Консумативните разходи и основните и текущи ремонти са за сметка на наемателя.

 

Работно време на обекта от 7,30ч. до 15,30ч. всеки работен ден.

 

Депозит за участие – 100 лв. Депозитът на сключилия договор за наем се задържа от Наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наем и консумативи.

 

Други условия към кандидатите – да се спазват всички нормативни документи свързани със здравословното и безопасно хранене на учениците, ЗБУТ и противопожарна охрана

 

Цена на тръжната документация – 10 лв.

 

Дати за оглед на обекта – всеки ден от 8,00 ч. до 16,00 ч.

 

Писмените предложения се подават  и  приемат  до 16 ч. на 24.09.2018 г. в канцеларията на НПТГ “Шандор Петьофи”, град Разград

 

Дата, час и място за провеждане на търга – 25.09.2018 г. от 10.00 ч. в зала 212 на НПТГ ”Ш.Петьофи”

 

Телефон за справки – 084/660235

 

E-mail – ptgrz@ptgrz.org

 

URL – www.ptgrz.org