Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Електрообзавеждане на производството, дуална система на обучение - II СПК, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Професия 522020 Електромонтьор

Специалност 5220204 Електрообзавеждане на производството - втора степен на професионална квалификация, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, дуална система на обучение

 

Основни знания и умения: 

• да познава и прилага технологичната последователност на операциите за изработване, техническо обслужване, ремонт и изпитване на електротехнически съоръжения;

• да познава инструментите и машините за изработване, обслужване и ремонт на електротехнически съоръжения и уредби и умее да си служи с тях;

• да разпознава най-често срещаните повреди и причини за тях в електротехническите съоръжения, начините за ремонт и изпитване, като използва подходящи материали и инструменти;

• да разбира и поема отговорността за качествено и в срок изпълнение на работата, свързана с изработка, монтаж, демонтаж, ремонт, техническо обслужване и изпитване на електротехнически съоръжения;

• да ползва справочна и каталожна литература в текстови и електронен вид.

 

Професионална реализация:

Наши възпитаници достойно защитават авторитета на училището реализирайки се в различните поделения на електроснабдяването, електропроизводството и енергомонтажната дейност в региона, страната и чужбина.