Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Заваряване - I СПК

Професия 521090 Заварчик

Специалност 5210901 Заваряване - първа степен на професионална квалификация

 

Основни знания и умения:

• познава техническата и технологична документация за заваряване;

• разчита работни чертежи на необходимите детайли и при необходимост изготвя скици;

• проверява всички параметри, гарантиращи сигурността при работа;

• регулира, настройва и наблюдава машината или заваръчното съоръжение;

• избира и осъществява подходящ метод на заваряване;

• почиства и подготвя елементите за заваряване;

• извършва заваряване и рязане на машинни елементи, детайли и съоръжения;

• извършва почистване на шева;

• извършва оглед на завареното изделие.

 

Професионална реализация:

След завършване курса на обучение (I гимназиален етап – 10. клас) учениците придобиват квалификация по професията "Заварчик"- I СПК и могат да продължат обучението си във II гимназиален етап (11. и 12. клас за придобиване на квалификация по професиите "Машинен оператор"- II СПК и "Машинен техник"- III СПК) или  да се реализират в производството.