Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Стругарство - I СПК

Професия 521100 Стругар

Специалност 5211001 Стругарство - първа степен на професионална квалификация

 

Основни знания и умения:

• разчита чертежи на детайли, изискващи стругова обработка;

• съставя последователност на обработка на детайли с ротационна форма върху струг с цел постигане на зададена точност на обработка;

• подбира режещи инструменти, съгласно характеристиките на металите за обработване;

• позиционира здраво и центрира режещи инструменти в машината като използва инструменти;

• заменя износени инструменти и заостря притъпени режещи инструменти;

• настройва скоростта и дълбочината на рязане на машината;

• наблюдава машинните операции и контролира завършените продукти за съответствие със спецификациите, като използва измервателни инструменти.

 

Професионална реализация:

След завършване курса на обучение (I гимназиален етап – 10. клас) учениците придобиват квалификация по професията "Стругар"- I СПК и могат да продължат обучението си във II гимназиален етап (11. и 12. клас за придобиване на квалификация по професиите "Машинен оператор"- II СПК и "Машинен техник"- III СПК) или  да се реализират в производството.