Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Машини и съоръжения за заваряване - задочна форма

Професия 521030 Машинен оператор

Специалност 5210303 Машини и съоръжения за заваряване - втора степен на професионална квалификация

 ПТГ "Шандор Петьофи" - Разград е едно от водещите професионални училища на територията на Разградска област. В последните три години успяхме да осъществим прием по професията "Мехатроника", която е една от новите и налагащи се професии в направление "Машиностроене и металообработване". Факт е обаче, че това направление не е сред най-привлекателните за младото поколение. В резултат на това дефицитни са професии като стругари, заварчици, фрезисти, оператори на металорежещи машини с ЦПУ и др. Многократно сме имали запитвания от местни фирми като "Дружба" АД - Разград, "Интер Инженеринг - 10" ООД - Разград, "Добруджа КИТ" АД - Исперих, "Тракция" АД - Самуил и др. за обучени кадри по тези професии. Професиите са търсени не само от машиностроителните фирми, но и в други сектори на икономиката като енергетика, строителство и архитектура и др. 

Опитът ни в обучението по различни професии, наличието на нужната материално-техническа база, която обновяваме непрекъснато с участието ни по проекти, както и нужния потенциал от добре подготвени педагогически кадри, ни дават основание да заложим в приема за 2016/2017 учебна година  специалността "Машини и съоръжения за заваряване", задочна форма на обучение, за ученици, навършили 16 години.

Обучението се извършва в 2 сесии за всяка учебна година след 20 септември до средата на месец юни. То е присъствено само по време на сесиите. Учебните занятия включват обзор и насоки по учебните предмети, след което се полагат изпити по условия и ред, определени със заповед на директора.

В учебния план по професията най-малко 40% от броя на учебните часове от задължителната професионлана подготовка са за практическо обучение (учебна и производствена практика).

Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвъредни от директора на училището, в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането й. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на стопанската организация, в която се провежда практическото обучение.

Учебните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в две сесии - между 20 септември и средата на месец юни. Провеждат се всяка събота и неделя, по 7 астрономически часа, разпределени в блокове учебни предмети от по 45 мин. с 30 мин. почивка между I и II блок.