Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Прием - След завършен VIII клас


# Специалност Срок на обучение Брой ученици Брой паралелки
1 Компютърни мрежи - III СПК 4 26 1
2 Технология на машиностроенето - III СПК 4 13 0.5

 

Кандидатстването се осъществява с конкурс по документи. Подаването на документи за класиране и записване на приетите кандидати се извършва в ПТГ “Шандор Петьофи”.

 

Балът за класиране се образува като сбор от следните оценки от свидетелството за основно образование:

- удвоената оценка по математика;

- оценката по български език и литература;

- оценката по физика и астрономия;

- оценката по информационни технологии.

Ученици, класирани на Областни  кръгове на олимпиади по техническо чертане или  информационни технологии, участват в класирането с максимален бал. Ученици, явили се на училищното състезание по техническо чертане, имат предимство при класирането.

При равен бал, класирането се извършва по следните допълнителни критерии:

- сбор от оценките по балообразуващи дисциплини;

- средноаритмитична оценка с точност до 0.01 от оценките по български език и литература, първи чужд език, математика, физика и астрономия, химия, биология и география;

- среден успех от всички вписани оценки в свидетелството, без ІІ-ри чужд език и СИП.

 

Документи за кандидатстване:

- заявление за класиране по образец;

- оригинал и ксерокопие на свидетелство за завършен VIII клас;

- медицинско свидетелство със заключение, че заявените специалности не са противопоказни на здравословното състояние на кандидата.

При записването се посочват данни за родителите на ученика

График

Дейност Срок
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ СТАВА В СГРАДАТА НА ПТГ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ" ГР. РАЗГРАД. НЕОБХОДИМИ СА:
- СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
- МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО
от 03.07.2017 до 05.07.2017
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до 06.07.2017
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 07.07.2017
ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 10.07.2017
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 11.07.2017
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до 13.07.2017
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 14.07.2017
ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до 18.07.2017
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 19.07.2017
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 20.07.2017
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 21.07.2017
ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до 26.07.2017
ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ до 04.09.2017