Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Прием - След завършен VIII клас


# Специалност Срок на обучение Брой ученици Брой паралелки
1 Компютърни мрежи - III СПК 4 26 1
2 Технология на машиностроенето - III СПК 4 13 0.5

 

Кандидатстването се осъществява с конкурс по документи. Подаването на документи за класиране и записване на приетите кандидати се извършва в ПТГ “Шандор Петьофи”.

 

Балът за класиране се образува като сбор от следните оценки от свидетелството за основно образование:

- удвоената оценка по математика;

- оценката по български език и литература;

- оценката по физика и астрономия;

- оценката по информационни технологии.

Ученици, класирани на Областни  кръгове на олимпиади по техническо чертане или  информационни технологии, участват в класирането с максимален бал. Ученици, явили се на училищното състезание по техническо чертане, имат предимство при класирането.

При равен бал, класирането се извършва по следните допълнителни критерии:

- сбор от оценките по балообразуващи дисциплини;

- средноаритмитична оценка с точност до 0.01 от оценките по български език и литература, първи чужд език, математика, физика и астрономия, химия, биология и география;

- среден успех от всички вписани оценки в свидетелството, без ІІ-ри чужд език и СИП.

 

Документи за кандидатстване:

- заявление за класиране по образец;

- оригинал и ксерокопие на свидетелство за завършен VIII клас;

- медицинско свидетелство със заключение, че заявените специалности не са противопоказни на здравословното състояние на кандидата.

При записването се посочват данни за родителите на ученика

График

Дейност Срок
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ СТАВА В СГРАДАТА НА ПТГ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ" ГР. РАЗГРАД. НЕОБХОДИМИ СА:
- СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
- МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ