Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Прием - След завършен VII клас


# Специалност Срок на обучение Брой ученици Брой паралелки
1 Приложно програмиране - III СПК 5 26 1
2 Компютърна техника и технологии - III СПК 5 26 1
3 Електрообзавеждане на производството - II СПК 5 26 1
4 Мехатроника - III СПК 5 13 0.5
5 Машини и системи с ЦПУ - III СПК 5 13 0.5

         

Уважаеми ученици и родители,

 

Напомняме, че кандидатите за специалностите в НПТГ „Шандор Петьофи“  при подаване на документи за кандидатстване,  трябва да представят и медицинско свидетелство, издадено от личния лекар.  Учениците, които подават заявления по електронен път, да поставят задължително отметка в полето медицинско свидетелство.

 

Приемът се осъществява след успешно положени тестове по български език и литература и по математика от Националното външно оценяване (НВО).

Балът за класиране се образува като сбор от:

- удвоен резултат от НВО по математика;

- удвоен резултат от НВО по български език и литература;

- оценката по физика и астрономия от свидетелството за завършено основно образование - VIІ клас, превърната по скала в точки в съответствие с държавните образователни стандарти (ДОС);

- оценката по информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование - VIІ клас, превърната по скала в точки в съответствие с ДОС.

 

 

График

Дейност Срок
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ от 14.05.2018 до 18.05.2018
ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТОВЕ ПО:
- БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - първи и втори модул
- МАТЕМАТИКА - първи и втори модул
от 21.05.2018 до 23.05.2018
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТОВЕТЕ до 06.06.2018
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА И КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ПО НАРЕДБА №11 ОТ 28.03.2005 Г. В РИО. НЕОБХОДИМИ СА:
- УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН VII КЛАС - ОРИГИНАЛ И КОПИЕ
- МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО - ОРИГИНАЛ И КОПИЕ
от 20.06.2018 до 26.06.2018
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до 03.07.2018
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. ЗАПИСВАНЕТО ИЛИ ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ СТАВА В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО В КОЕТО СТЕ ПРИЕТИ. НЕОБХОДИМИ СА:
- УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН VII КЛАС - ОРИГИНАЛ
- МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО - ОРИГИНАЛ
от 04.07.2018 до 06.07.2018
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до 12.07.2018
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. ЗАПИСВАНЕТО СТАВА В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО В КОЕТО СТЕ ПРИЕТИ. НЕОБХОДИМИ СА:
- УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН VII КЛАС - ОРИГИНАЛ
- МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО - ОРИГИНАЛ
от 13.07.2018 до 17.07.2018
ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до 19.07.2019
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В РИО от 20.07.2018 до 24.07.2018
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до 26.07.2018
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ от 27.07.2018 до 30.07.2018
ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до 02.08.2018
ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ до 11.09.2018