Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Прием - След завършен VII клас


# Специалност Срок на обучение Брой ученици Брой паралелки
1 Приложно програмиране - III СПК 5 26 1
2 Компютърна техника и технологии - III СПК 5 26 1
3 Машини и системи с ЦПУ - III СПК 5 26 1
4 Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна, дуална система на обучение - III СПК 5 26 1
5 Електрообзавеждане на производството - II СПК 5 26 1

         

Уважаеми ученици и родители,

 

Напомняме, че кандидатите за специалностите в НПТГ „Шандор Петьофи“  при подаване на документи за кандидатстване,  трябва да представят и медицинско свидетелство, издадено от личния лекар.  Учениците, които подават заявления по електронен път, да поставят задължително отметка в полето медицинско свидетелство.

 

Приемът се осъществява след успешно положени тестове по български език и литература и по математика от Националното външно оценяване (НВО) в VII клас.

Балът за класиране се образува като сбор от:

- удвоен резултат от НВО по математика;

- удвоен резултат от НВО по български език и литература;

- оценката по физика и астрономия от свидетелството за завършено основно образование, превърната по скала в точки в съответствие с държавните образователни стандарти (ДОС);

- оценката по информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование, превърната по скала в точки в съответствие с ДОС.

 

 

График

Дейност Срок
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ от 03.06.2019 до 05.06.2019
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 17.06.2019
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 19.06.2019
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО до 27.06.2019
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА И КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ПО НАРЕДБА №10 ОТ 01.09.2016 Г. В РУО. НЕОБХОДИМИ СА:
- СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ - ОРИГИНАЛ И КОПИЕ
- МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО - ОРИГИНАЛ И КОПИЕ
от 03.07.2019 до 05.07.2019
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до 11.07.2019
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. ЗАПИСВАНЕТО ИЛИ ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ СТАВА В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО В КОЕТО СТЕ ПРИЕТИ. НЕОБХОДИМИ СА:
- СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ - ОРИГИНАЛ
- МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО - ОРИГИНАЛ
до 16.07.2019
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до 18.07.2019
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. ЗАПИСВАНЕТО СТАВА В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО В КОЕТО СТЕ ПРИЕТИ. НЕОБХОДИМИ СА:
- СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ - ОРИГИНАЛ
- МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО - ОРИГИНАЛ
до 22.07.2019
ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 23.07.2019
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В РУО от 24.07.2019 до 25.07.2019
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до 29.07.2019
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до 31.07.2019
ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 01.08.2019
ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ до 10.09.2019