Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Прием - След завършен VII клас


# Специалност Срок на обучение Брой ученици Брой паралелки
1 Системно програмиране 5 26 1
2 Компютърна техника и технологии 5 26 1
3 Електрообзавеждане на производството 5 26 1
4 Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна 5 26 1
5 Промишлена електроника 5 26 1

         

Уважаеми ученици   и  родители,

 Подаването  на документи за участие в приема на ученици след 7 клас,  може да бъде направено  от 08:00 ч. до 18:00 ч. в :

 

  • гр. Разград– ЦУТНТ,  ул. Трапезица 1,   от 16.06 до 22.06.2017 г;

  • гр. Лозница– на 20.06.2017 г;

  • гр. Цар Калоян- на 21.06.2017 г;

  • с. Самуил- на  19.06.2017 г .

     

Напомняме, че кандидатите за специалностите в ПТГ „Шандор Петьофи“  при подаване на документи за кандидатстване ,  трябва да представят и медицинско свидетелство, издадено от личния лекар.  Учениците, които подават заявления по електронен път, да поставят задължително отметка в полето  медицинско свидетелство.

 

Приемът се осъществява след успешно положени тестове по български език и литература и по математика от НВО.

Балът за класиране се образува като сбор от:

- удвоен резултат от НВО по математика;

- удвоен резултат от НВО по български език и литература;

- оценката по физика и астрономия от свидетелството за завършено основно образование - VIІ клас, превърната по скала в точки в съответствие с ДОС;

- оценката по информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование - VIІ клас, превърната по скала в точки в съответствие с ДОС.

 

 

График

Дейност Срок
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ от 05.05.2017 до 10.05.2017
ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТОВЕ ПО:
- БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - първи и втори модул
- МАТЕМАТИКА - първи и втори модул
от 19.05.2017 до 22.05.2017
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТОВЕТЕ до 05.06.2017
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА И КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ПО НАРЕДБА №11 ОТ 28.03.2005 Г. В РИО. НЕОБХОДИМИ СА:
- УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН VII КЛАС - ОРИГИНАЛ И КОПИЕ
- МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО - ОРИГИНАЛ И КОПИЕ
от 16.06.2017 до 22.06.2017
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до 27.06.2017
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. ЗАПИСВАНЕТО ИЛИ ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ СТАВА В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО В КОЕТО СТЕ ПРИЕТИ. НЕОБХОДИМИ СА:
- УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН VII КЛАС - ОРИГИНАЛ
- МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО - ОРИГИНАЛ
от 28.06.2017 до 30.06.2017
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ до 04.07.2017
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. ЗАПИСВАНЕТО СТАВА В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО В КОЕТО СТЕ ПРИЕТИ. НЕОБХОДИМИ СА:
- УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН VII КЛАС - ОРИГИНАЛ
- МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО - ОРИГИНАЛ
от 05.07.2017 до 07.07.2017
ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 10.07.2017
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В РИО от 11.07.2017 до 13.07.2017
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 17.07.2017
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ от 18.07.2017 до 19.07.2017
ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 21.07.2017
ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ до 04.09.2017