Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

ДИ по професионална подготовка


Закон за професионалното образование и обучение Заявление за допускане до държавни изпити за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация за проф. "Системен програмист", спец. "Системно програмиране" Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация за проф. "Техник на компюттърни системи", спец. "Компютърна техника и технологии" Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация за проф. "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", спец. "Възобновяеми енергийни източници" Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация за проф. "Електротехник", спец. "Електрически инсталации" Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация за проф. "Машинен техник", спец. "Машини и системи с ЦПУ" Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация за проф. "Техник на компютърни системи", спец. "Компютърни мрежи" Заповед № РД09-1165/19.08.2016 г. за определяне дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за учебна 2017/2018 година