Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Документи


Нормативни документи на МОН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации Заплащане на възнаграждение за придобита ПКС Ваканции, неучебните дни и на начало и край на втория учебен срок за учебната 2018/2019 година Дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2018/2019 година Дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за учебна 2018/2019 година Национален спортен календар на МОН за учебната 2018/2019 година Национален календар за изяви по интереси - 2018/2019 учебна година Правила и график за провеждане на ученически олимпиади - 2017/2018 учебна година

Вътрешноучилищни документи

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица Инструкция за осъществяване на контакт с екип на Спешна медицинска помощ на тел.112 Инструктаж на педагогическия и непедагогическия персонал относно задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент Правила за определяне условията и реда за организиране на обучението в самостоятелна форма на обучение Дневен режим на училището Годишен план за дейността на училището Училищни учебни планове 8 клас Училищни учебни планове 9 клас Училищни учебни планове 10 клас Училищни учебни планове 11 клас Училищни учебни планове 12 клас Стратегия за развитие на училището 2015-2020 Етичен кодекс на училищната общност Правилник за дейността на училището ГРАФИК за провеждане на училищен кръг на олимпиади и състезания за 2018/2019 учебна година

Заповеди на директора

Пропускателен режим Забрана на тютюнопушенете в района на училището Обществен съвет към ПТГ "Шандор Петьофи"

Образци на документи

Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за професионална квалификация Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование Заявление за издаване на академична справка Заявление за издаване на удостоверение за преместване Заявление за издаване на удостоверение за завършен гимназиален етап Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас Заявление за приемане в училище - дневна форма на обучение Заявление за допускане до приравнителни изпити Заявление за допускане до държавни квалификационни изпити Заявление за допускане до поправителни изпити Заявление за приемане в самостоятелна форма на обучение Заявление за допускане до изпити за самостоятелна форма на обучение