Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Документи


Нормативни документи на МОН

ЗАПОВЕД № РД09-1369 от 15.09.2016 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2016-2017 година Национален спортен календар на МОН за учебната 2016/2017 година Ваканции, неучебните дни и на начало и край на втория учебен срок за учебната 2016 – 2017 година ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации

Вътрешноучилищни документи

Дневен режим ГРАФИК за дейностите на общоучилищния колектив на ПТГ ”Ш. Петьофи”- Разград по приключването на 2016-2017 учебна година Годишен план за дейността на ПТГ "Шандор Петьофи" - Разград през учебната 2016 - 2017 година Правилник за дейността на ПТГ "Шандор Петьофи" - Разград за учебната 2016 - 2017 година Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица Инструкция за осъществяване на контакт с екип на Спешна медицинска помощ на тел.112 Инструктаж на педагогическия и непедагогическия персонал относно задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент

Заповеди на директора за учебната година

Пропускателен режим Забрана на тютюнопушенете в района на училището Обществен съвет към ПТГ "Шандор Петьофи"

Образци на документи

Заявление за допускане до поправителни изпити Заявление за допускане до поправителни изпити през изтеглена майска сесия Заявление за допускане до изпит за промяна на оценка Заявление за издаване на удостоверение за завършен гимназиален етап Заявление за издаване на удостоверение за преместване - от ученик Заявление за издаване на удостоверение за преместване - от родител Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас Заявление за издаване на удостоверение УП2 Заявление за записване в ПТГ "Ш. Петьофи" Заявление за промяна формата на обучение Заявление за допускане до приравнителни изпити Заявление за записване в самостоятелна форма на обучение Заявление за допускане до изпити - самостоятелна форма Заявление за допускане до изпити за придобиване на II и III ПКС Заявление за постъпване на работа