Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Документи


Нормативни документи на МОН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации ЗАПОВЕД № РД09-5411/12.10.2017 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2017-2018 година Национален спортен календар на МОН за учебната 2017/2018 година Национален календар за изяви по интереси - 2017/2018 учебна година Ваканции, неучебните дни и на начало и край на втория учебен срок за учебната 2017/2018 година Заплащане на възнаграждение за придобита ПКС

Вътрешноучилищни документи

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица Инструкция за осъществяване на контакт с екип на Спешна медицинска помощ на тел.112 Инструктаж на педагогическия и непедагогическия персонал относно задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент Дневен режим ГРАФИК за дейностите на общоучилищния колектив на ПТГ ”Ш. Петьофи”- Разград по приключването на 2017/2018 учебна година Правилник за дейността на ПТГ "Шандор Петьофи" - Разград за учебната 2017 - 2018 година

Заповеди на директора

Пропускателен режим Забрана на тютюнопушенете в района на училището Обществен съвет към ПТГ "Шандор Петьофи"

Образци на документи

Не е въведена информация